Home arrow ข่าว arrow ข่าวประกาศ arrow โครงการสัมมนาการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
«ตุลาคม 2011 
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31           
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
Research Proposal Development and Writing
คุณตา แอนด์ เดอะแก๊งค์
Talk_to_Dad.JPG 
แนะนำผลงาน ดร.อู๋
intro3.jpg
โครงการสัมมนาการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ PDF พิมพ์
ระดับผู้ใช้: / 0
แย่จังดีมาก 
เขียนโดย Administrator   
โครงการสัมมนาการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

หลักการและเหตุผล

    แม้พระบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 และพระบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จะได้กำหนดสาระสำคัญให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาท้อง ถิ่น โดยมีพันธกิจในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ผลิตครูสายวิชาการและสายวิชาชีพ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน แต่ในฐานะของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  การส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน และเผยแพร่สู่สังคมสม่ำเสมอก็เป็นปัจจัยสำคัญ  ดังจะเห็นได้จากเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา (สมศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งระบุตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดด้านการวิจัยไว้ชัดเจน

    คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งของการทำวิจัย คือ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ อันเป็นเงื่อนไขตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการในอีกด้านหนึ่งด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีนักวิจัยที่มีศักยภาพ ดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนพอสมควร แต่ยังคงประสบปัญหาด้านทักษะการเขียนบทความวิจัยลงในบทความที่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนแหล่งวารสารที่สามารถนำตีพิมพ์

    ดังนั้น เพื่อให้ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติได้ มูลนิธิฟุลไบรท์อเมริกา สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงร่วมกันจัดสัมมนา เรื่อง “Academic and Research Article Publication in National and International Journal” ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่ ห้องประชุมสิตารมย์ ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการวิชาชีพ พระนครแกรนด์วิว เป็นการประชุมสัมมนาเชิงลึกโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีผลงานที่สามารถนำมาใช้เขียนบทความลงในวารสารวิจัยระดับชาติและนานาชาติได้  กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจะมาปฏิบัติงานเขียนบทความภายใต้การนิเทศดูแลใกล้ชิดของศาสตราจารย์ ดร. วิลเลียม เฮอร์แมน ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิฟุลไบรท์ และคณะวิทยากรกลุ่ม หลังจากนั้นจะมีระบบติดตาม เพื่อให้บทความวิชาการหรือบทความวิจัยของผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการยอมให้ตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ให้ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

2. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้ปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเสนอวารสารระดับชาติหรือวารสารระดับนานาชาติ เพื่อขอรับการตีพิมพ์

3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีโอกาสซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ในการเขียนบทความวิชาการกับบทความวิจัย กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

    ผู้เข้าร่วมสัมมนามีจำนวนประมาณ 30 คน ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

วิธีการดำเนินการสัมมนา

1. การบรรยายจากวิทยากร

2. การฝึกปฏิบัติการเขียนบทความ ภายใต้การดูแลนิเทศของศาสตราจารย์ ดร. วิลเลียม  เฮอร์แมน และคณะวิทยากรกลุ่ม

3. ติดตามผลการเขียนบทความ โดยวิทยากรและคณะวิทยากรกลุ่มทั้งระบบพบวิทยากรโดยตรงและผ่านระบบออนไลน์

วัน เวลา สถานที่


    วันที่ 10 - 12 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมสิตารมย์ ชั้น 2  อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พระนครแกรนด์วิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้ปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อเสนอระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ  กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

การประเมินผลโครงการ

    ประเมินผลโดยแบบสอบถามและผลงานของผู้เข้าร่วมสัมมนา

ดัชนี/ตัวชี้วัดความสำเร็จ


1. ผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจกระบวนการอบรมในระดับมาก

2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน (30 คน 30 บทความ) มีบทความวิชาการ/บทความวิจัยที่สามารถนำเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ

แหล่งทุนสำหรับการสัมมนา

1. มูลนิธิฟูลไบรท์
2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4. เงินค่าลงทะเบียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. มูลนิธิฟูลไบรท์
2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยประสานงานจัดสัมมนา

    วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะผู้ประสานงาน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร    086 – 3229056
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรองชน พูลสวัสดิ์        087 – 5882925
3. อาจารย์อรุณรุ่ง ปภาพศิฐ            081 - 8686998

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. หนังสือเชิญ
  2. กำหนดการ
  3. แบบตอบรับ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 25 December 2010 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Chittrapa Forum
กระทู้ตอบโพสต์เมื่อโดย
Nathanไม่เคย[โครเอเชีย] - Libellus 1-8 (63-86) - Atilla82027/06 17:09789BIT
Pitbullฉันต้องการคุณทราบฉัน Calle Ocho DVDRip x264 2009 mvLA rar ดาวโหลดไฟล์ที่ rapidshare.com027/06 16:38789BIT
TS ปืน6 - เบื้องหลังการถ่ายภาพการ์ดแสดงความรักเลว MV @ StarClub027/06 15:16789BIT
[HentaiShare]โชคชะตาHollow Ataraxia027/06 14:46789BIT
เวอร์จิเนีย- Mykonos 8 (2007) -บ้าน027/06 14:13789BIT
3oo Winnue part3 rar html ดาวโหลดไฟล์ที่ rapidshare.com 4shared.com mediafire.com depositfiles.com u027/06 12:46789BIT
DefenseจากAnt027/06 12:14789BIT
V การทำลายคืนแวมไพร์1.7.4b027/06 11:42789BIT
Junge im เดอร์gestreiftenเยอรมันชุดนอนDVDRip XviD-CRUCiAL026/06 23:22789BIT
Korobotto JAP PS การผจญภัย2DVD GANT026/06 22:55789BIT

pnru.gif


 

 

มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกัน(ฟุลไบร์ท)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

จัดสัมมนา เรื่อง

“Academic and Research Article Publication
in National and International Journal”


ในระหว่างวันที่
10–12 มกราคม พ.ศ. 2554

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

รายละเอียดเพิ่มเติม(click)

แนะนำ(Hot Issues)
invite_0.png 
 
Mixed Method Research
youngreshr.png

 
สถิติการใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม: 2945485
Who's Online
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai